תקנון אגודת הסטודנטים
האקדמית תל אביב יפו > תקנון אגודת הסטודנטים

 

תוכן העניינים

(ההפניה למספרי הסעיפים)

חלק ראשון: עקרונות ומטרות

פרק ראשון: הגדרות, שם ומען

א. הגדרות                       1

ב. התאגדות                    2

ג. שם                             3

ד. מען                            4

פרק שני: מטרות ועקרונות

סימן א':   מטרות

מטרות האגודה                5

סימן ב':   עקרונות       

א. איסור חלוקת רווחים     6 

ב. אי נקיטת עמדות

פוליטיות                         7

ג. שמירת חופש הביטוי   

ואיסור אפליה                  8

חלק שני: חברות באגודה

פרק ראשון: צרוף, פרישה והוצאה

א. מיהו חבר                  9

ב. פרישה                     10

ג. הוצאת חברים            11

ד. החזרת חברים שפרשו

או הוצאו                       12

פרק שני: זכויות וחובות

א. זכויות                      13

ב. חובות                      14

חלק שלישי: המועצה

פרק ראשון: בחירות

סימן א':      עקרונות

א. מספר חברי

 המועצה                     15

ב. שיטת בחירות          16

ג. מועד הבחירות          17

סימן ב':    ועדת בחירות

א. מועד הקמתה          18

ב. הרכבה                   19

ג. יו"ר                        20

ד. סמכויות                  21

ה. החלטות

ופרוטוקול                      22

סימן ג':   אזורי בחירה

א. רשימת אזורי

בחירה                         23

ב. שינויים באזורי

בחירה                         24

ג. פרסום                      25

סימן ד':   ספר הבוחרים

א. מהותו                      26

ב. פרסומו                    27

ג. ערעורים                   28

ד. אי הגשת ערעור        29

סימן ה':   המועמדים

א. אופן הגשת

מועמדות                      30

ב. מועדים                    31

ג. פסילת מועמדים         32

ד. פרסום (זמני)            33

ה. ערעורים (הגשות)      34

ו. ערעורים (ברור)          35

ז. פרסום (סופי)             36

סימן ו':   הליכי הצבעה וספירת קולות

א. הקלפיות                  37

ב. ועדות קלפי               38

ג. סדרי הצבעה             39

ד. ספירת קולות             40

סימן ז':   פרסום תוצאות

א. פסילה                     41

ב. פרסום                     42

ג. בחירות חוזרות          43

ד. המשך כהונה            44

סימן ח':   הוראות כלליות

א. דחיית מועדים          45

ב. איחורים                  46

פרק שני: תפקידים וסמכויות

א. סמכות כללית           47

ב. תפקידים                  48

ג. העברה מתפקיד        49

ד. סמכות שיורית          50

ה. ועדות                     51

ו. ישיבות                     52

-  ראשונה                   52.1

- רגילות                     52.2

- מיוחדות                   52.3

ז. סדר יום                   53

- ישיבות רגילות           53.1

- ישיבות מיוחדות         53.2

ח. מניין חוקי                54

ט. הצבעות                  55

- הכלל                       55.1

- חריגים                     55.2

י. אופן ההצבעה           56

חלק רביעי: ועד האגודה

פרק ראשון: בחירה ותקופות כהונה

א. הרכב                     57

ב. כשירות                   58

ג. בחירות                    59

ד. תקופת כהונה           60

פרק שני: תפקידים וסמכויות

א. תפקידי הועד            61

ב. כפיפות                    62

ג. מסגרת תקציבית        63

ד. נציגות                      64

פרק שלישי: נושאי תפקיד

א. יו"ר האגודה              65

ב. גזבר האגודה            66

ג. חלוקת תחומי 

אחריות                        67

ד. החלטות חברי ועד      68

פרק רביעי: נהלי עבודה

א. כינוס                        69

ב. סדר יום                    70

ג. מניין חוקי                  71

ד. החלטות                   72

פרק חמישי: זכויות חתימה

א. סוגיהן                      73

ב. מילוי מקום                74

חלק חמישי: ועדת הביקורת

פרק ראשון: בחירה ותקופת כהונה

א. הרכב וכשירות             75

ב. בחירה                       76

ג. איסור הדחה                77

ד. תקופת כהונה              78

פרק שני: תפקידים וסמכויות

א. תפקידים                    79

ב. קבלת ידיעות

ומסמכים                       80

חלק שישי: הוראות כלליות

א. פירוק                       81

ב. תקנון מצוי                 82

ג. הוראות מעבר            83

 

 

 

תקנון

חלק ראשון: עקרונות ומטרות

פרק ראשון: הגדרות, שם ומען

 1. הגדרות

תקנון זה יהיה לביטויים שלהלן הפירוש הרשום בצידם, דהיינו:

 • "האגודה"             העמותה האמורה בתקנון זה.
 • "המכללה"            המכללה האקדמית של תל אביב יפו.
 • "המועצה"            מועצת האגודה שתיבחר במועדים, בצורה ובאופן האמורים בפרק הראשון שבחלק השלישי לתקנון זה.
 • "יו"ר המועצה"      יושב ראש המועצה שייבחר במועד, בצורה ובאופן האמורים בפרק השני שבחלק השלישי לתקנון זה.
 • "הבחירות"           הבחירות למועצה שמועדן וסדריהן מפורטים בפרק הראשון שבחלק השלישי לתקנון.
 • "ועדת הבחירות"    ועדת הבחירות שתוקם באופן האמור בחלק השלישי לתקנון זה.
 • "ספר הבוחרים"     רשימת הזכאים להצביע בבחירות, שתיקבע ותפורסם באופן האמור בחלק השלישי לתקנון זה.
 • "ועד האגודה"        ועד האגודה שייבחר באופן האמורבחלק הרביעי לתקנון זה.
 • "ועדת ביקורת ובקרה"      ועדת הביקורת והבקרה כפי שתיבחר בהתאם לקבוע בתקנון זה.
 • "יו"ר האגודה" מי שייבחר לתפקיד יו"ר האגודה באופן האמור בחלק הרביעי לתקנון זה.
 • "סטודנט" מי שמוכר ע"י המכללה כסטודנט.
 • "רוב מיוחס" רוב של שני שליש מכלל חברי המועצה.

 

 1. התאגדות

האגודה תירשם כאגודה לפי חוק העמותות תש"מ – 1980.

 1. שם

האגודה יהיה: "אגודת הסטודנטים של המכללה האקדמית תל-אביב-יפו".

 

 1. מען

מען האגודה יהיה: רחוב רבנו ירוחם 14, תל אביב-יפו.

 

 

פרק שני: מטרות ועקרונות

סימן א': מטרות

 1. מטרות האגודה:
  • תייצג את חבריה ככלל, ויחידים מקרבם, בפני הנהלת המכללה ורשויותיה ובפני כל אדם או מוסד – פרטי או ציבורי – בכל הנוגע למעמדם של חבריה כסטודנטים במכללה וללימודיהם בה ובכל עניין הקשור והנובע מכך.
  • תפעל לתועלתם, רווחתם ונוחיותם של חבריה, בדרך כלל ובכל הקשור ללימודיהם ולמעמדם כסטודנטים, בפרט.
  • תעשה לשמירת וקידום האינטרסים הכלכליים, החברתיים והאקדמיים של חבריה.
  • תקיים שירותי עזר מכל סוג ומין לתועלת חבריה.
  • תפעל לטיפוח הקשרים החברתיים והתרבותיים בין חבריה ובינם לבין חברי אגודות דומות.
  • תעשה לקשירת קשרים עם אגודות דומות, בארץ ובחו"ל, בין היתר, על דרך של הצטרפות להתאחדויות של איגודי סטודנטים.

סימן ב': עקרונות

 1. איסור חלוקת רווחים

האגודה לא תחלק רווחים לחבריה אולם תהיה רשאית להעניק מלגות והלוואות לסטודנטים נזקקים.

 1. אי נקיטת עמדות פוליטיות

האגודה אינה ולא תהיה ארגון בעל אופי פוליטי וכיוון שהיא מאגדת בתוכה חברים בעלי השקפות עולם שונות, היא לא תנקוט עמדה בשאלות או בנושאים פוליטיים. לא ינקוט חבר מועצה, יו"ר האגודה, חבר ועד מנהל, רכז או כל בעל תפקיד המועסק בשכר או שלא בשכר מטעם האגודה עמדה מוסרית או פוליטית בשם האגודה או חבריה ולא בשם המכללה האקדמית תל אביב-יפו אלא אם הוחלט על כך בהצבעה שבה לקחו חלק לפחות 2/3 מחברי המועצה. חבר אגודה/מועצה רשאי להביע עמדותיו כישות פרטית אך ורק בפורומים הסטודנטיאליים המיועדים לכך.

 1. שמירת חופש הביטוי ואיסור אפליה

האגודה:

 • תעשה לשמירת חופש הביטוי, הן בדרך כלל, הן במסגרתה והן במסגרת המכללה.
 • לא תפלה בין חבריה בגין מינם, דתם או השקפת עולמם.
 • האגודה, בעלי התפקידים, חברי המועצה, עובדיה ומתנדביה יפעלו על פי חוקי מדינת ישראל ויפעלו באופן ההולם את ערכי הקוד האתי של האגודה.
 • חבר מועצה, חבר ועד, חבר הנהלה, עובד אגודה, מתנדב אגודה, לא ישתתף בדיונים או יהיה שותף להחלטות שיש בהן בכדי להועיל לעסק או גוף שיש לו או לבני משפחתו עניין אישי ברווחתם.
 • חבר מועצה, חבר ועד, חבר הנהלה, עובד אגודה, מתנדב אגודה, לא יתווך בין העמותה לבין תאגיד עסקי שבבעלותו או של בני משפחתו המלאה או החלקית או שהוא עובד בה.
 • העמותה לא תסחור או תקיים קשרים עסקיים עם תאגיד עסקי אשר נמצא בבעלותו המלאה או החלקית של חבר מועצה, חבר ועד, חבר הנהלה, עובד אגודה, מתנדב אגודה, בני משפחתו  או שעשוי להפיק רווח אישי ישיר, הוא או בני משפחתו כתוצאה מההתקשרות העסקית הנדונה עם העמותה.

חלק שני: החברות באגודה

פרק ראשון: צרוף, פרישה והוצאה

 

 1. מיהו חבר

כל סטודנט – המוכר על ידי המכללה בתור שכזה ואשר הביע הסכמתו להיות חבר באגודה באמצעות  תשלום דמי חבר לאגודה והגשת בקשה בכתב לועד העמותה בהתאם לסעיף 1 (ב) לתקנון המצוי שבותספת הראשונה לחוק העמותות, התש"ם- 1980, כדלקמן:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

 1. פרישה
  • חבר אגודה רשאי לפרוש מהאגודה בכל זמן נתון בחתימה בכתב.
  • חבר אגודה שיבקש לפרוש עד שבועיים מתחילת הסמסטר הראשון ללימודיו באותה שנה יזוכה במלוא דמי החבר ששולמו על ידו
  • יובהר כי במקרה של פרישה או הוצאת חבר מן האגודה מעבר לשבועיים הראשונים ללימודיו, לא יוחזרו דמי החבר ששולמו.

 

 1. הוצאת חברים

המועצה רשאית להחליט – ברוב כאמור בסעיף 55.2.2 שלהלן – להוציא חבר מהאגודה מאחד הטעמים הבאים:

 • החבר מפר הוראות תקנון זה.
 • החבר לא מילא אחר החלטות מוסדות האגודה המוסמכים, שהתקבלו כדין.
 • החבר פועל בניגוד למטרות האגודה.
 • החבר הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

לא תקבל המועצה החלטה להוציא חבר מהאגודה אלא לאחר שתינתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טיעוניו. במידה וזומן להשמיע את טיעוניו בפני המועצה ולא הודיע בכתב על נבצרותו מלהגיע לישיבה, תהיה המועצה רשאית להצביע על הוצאתו כאמור ללא נוכחותו.

 1. החזרת חברים שפרשו או הוצאו

חבר שפרש מהאגודה, או חבר שהוצא ממנה על פי החלטת המועצה, יהיה רשאי לפנות למועצה, בכתב בבקשה לשוב ולהתקבל כחבר באגודה.
החלטות המועצה בבקשות כאמור יתקבלו ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה.

 

 

פרק שני: זכויות החברים וחובותיהם

 

 1. זכויות

חבר האגודה זכאי –

 • להיבחר למוסדות האגודה – אם הוא סטודנט מן המניין במכללה.
 • להשתתף בבחירות ולהצביע בהן.
 • ליהנות מכל פעולות האגודה ומפעליה, על פי כללים שייקבעו על ידי מוסדות האגודה מזמן לזמן.

 

 1. חובות

חבר האגודה חייב למלא אחר הוראות תקנון זה ואחר החלטות מוסדות האגודה המוסמכים שהתקבלו כדין.

 

חלק שלישי: המועצה

פרק ראשון: בחירות

סימן א': עקרונות

 

 1. מהות המועצה

המועצה- שתורכב מנציגים (כפי הוראת סעיף 24א' לחוק העמותות תש"מ-1980) שייבחרו על ידי כלל חברי האגודה באופן האמור בפרק זה- משמשת, על כן, כאסיפה כללית של האגודה.

 1. מספר חברי המועצה
  • מספר חברי המועצה לא ייפול מעשרה (10) ולא יעלה על שלושים-ואחד (31).
  • במידה ולא ייבחרו מספר מינימלי של עשרה חברי מועצה (10) יתקיימו בחירות חוזרות למועצה תוך 30 יום.
  • סעיפים 15.1 ו 15.2 ישונו רק ברוב מיוחס כפי שייקבע בתקנון זה.

 

 1. שיטת הבחירות
  • המועצה תיבחר בבחירות אזוריות, אישיות ישירות וחשאיות.
  • מכל אזור בחירות (בכפוף לסעיף 23) ייבחר לפחות נציג אחד ומקסימום שני נציגים למועצה שקיבלו את מרב הקולות.

 

 1. מועד הבחירות
  • הבחירות למועצת הסטודנטים יתקיימו פעמיים במהלך שנת הלימודים כאשר מועד הבחירות הראשון יתקיים במשך יום אחד עד שלושה ימי עבודה רצופים לא יאוחר משבעים (70) יום לפני תום הסמסטר הראשון ויהיה מיועד למצטרפי שנה א' ולשנתונים בהם חסר ייצוג. המועד השני יתקיים במשך יומיים עד חמישה ימי עבודה רצופים לא יאוחר משלושים (30) יום לפני תום הסמסטר השני ללימודים ויהיה מיועד לכלל השנתונים ובעלי התפקידים. מועדי הבחירות המדויקים ייקבעו על ידי ועדת הבחירות.
  • הבחירות לא יתקיימו בימי חופשה מהלימודים.

סימן ב': וועדת הבחירות

 1. מועד הקמתה

לא יאוחר משלושים (30) יום מתחילת כל סמסטר בו יערכו בחירות , תכונס המועצה על ידי העומד בראשה על מנת לבחור את וועדת הבחירות ויושב הראש שלה.

 1. הרכבה

בישיבה האמורה בסעיף 18 תבחר המועצה ועדת בחירות שתורכב משלושה חברים. בעלי תפקידים המכהנים באגודה או באחד ממנגנוניה, למעט חברי ועדת ביקורת,  או כאלה שבכוונתם להעמיד עצמם לבחירה לראשות האגודה או לאחד ממנגנוניה, לא יכהנו כחברי ועדת הבחירות.

ועדת הבחירות תורכב משלושה חברים : שני חברי אגודה, שאחד מהם לפחות יהיה חבר מועצה, ונציג נוסף שתמנה המועצה על פי המלצת המכללה. בראשות הועדה יעמוד סטודנט שיבחר על ידי  המועצה.

 • חברי הועדה יבחרו על ידי המועצה.
 • במידה ולא ישלח נציג מהמכללה, יכנס חבר עודף שנבחר מראש על ידי המועצה.
 • היועץ המשפטי של האגודה ישמש כמפקח על הבחירות ועל תקינות ההליך הדמוקרטי.

 

 1. סמכויות

בנוסף לכל סמכות הקנויה לה במפורש בתקנון זה תהיה וועדת הבחירות מוסמכת:

 • לקבוע את סדרי עבודתה.
 • לקבוע סדרי, נהלי ותעמולת הבחירות באותם עניינים שלא הוסדרו בתקנון זה ובלבד שההסדרים והנהלים שייקבעו על ידה יעלו בקנה אחד עם ההוראות הקבועות בתקנון זה.

 

 1. החלטות ופרוטוקול
  • החלטות וועדת הבחירות יתקבלו ברוב קולות. במקרה של שוויון בקולות יהיה ליו"ר קול מכריע.
  • כל החלטות וועדת הבחירות יירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי היושב ראש.

סימן ג': אזורי בחירה

 1. רשימת אזורי הבחירה

אזורי הבחירה יפורסמו על ידי חברי ועדת הבחירות בכפוף לסעיף 25 לתקנון זה. יובהר כי  כל שנתון מכל בית ספר מוגדר כאזור בחירה.

 1. מספר הנבחרים לאזור בחירה

מספר הנציגים המקסימלי בכל אזור בחירה-שנתון, יעמוד על שני נבחרים בעלי מרב הקולות. השתייכות המועמד לשנתון שלו תוגדר על ידי המכללה.

 • כל חבר אגודה רשאי להצביע למועמד אחד או לשני מועמדים בלבד.
 • שינוי במספר הנציגים שייבחרו לכל אזור או באזורים אלה יעשה על ידי המועצה ברוב מיוחד של שני שליש (2/3). החלטה כאמור תתקבל רק במקרים של גידול או צמצום של ממש במספר הסטודנטים או במקרה של פתיחת מגמת לימוד חדשה.

 

 

 1. פרסום אזורי בחירה ונציגים

לא יאוחר מאשר עשרה (10) ימים לאחר מועד מינויה תפרסם וועדת הבחירות את רשימת אזורי הבחירה ואת מספר הנציגים האמור להיבחר מכל אזור.

 

סימן ד': ספר הבוחרים

 1. מהותו

ספר הבוחרים יהיה דו"ח מחשב, שתמציא הנהלת המכללה לחברי וועדת הבחירות, דו"ח שיכלול פירוט של כל חברי האגודה תוך ציון מגמת הלימוד ושנת הלימוד של כל חבר אגודה.

 

 1. פרסום ספר בוחרים

לא יאוחר מאשר  עשרים ואחת (21) יום לאחר מועד מינויה תאפשר ועדת הבחירות  לכל סטודנט לבדוק האם פרטיו מופיעים בספר הבוחרים אשר ימצא במשרדי האגודה.

 1. ערעורים
  • כל מי שיבקש לערער על אי הכללתו בספר הבוחרים, או על פרטי רישומו בספר זה, יגיש לוועדת הבחירות ערעור בכתב.
  • המועד האחרון להגשת ערעורים יהיה היום השביעי (7) שלאחר מועד פרסום ספר הבוחרים.
  • קביעת המכללה אם המערער סטודנט או לאו ובאיזה חוג ושנת לימוד לומד הוא תהיה ראיה מכרעת.
  • החלטת וועדת הבחירות בערעור תהיה סופית.

 

 1. אי הגשת ערעור

לא תשמע כל טענה בדבר אי יכולתו של אדם לבחור או להיבחר מחמת כך ששמו אינו מופיע בספר הבוחרים, אם לא ערער על כך במועד ובאופן האמורים בסימן זה, או אם ערער וערעורו נדחה.

 

סימן ה': המועמדים

 1. אופן הגשת מועמדות

הגשת מועמדות תעשה על ידי המועמד באופן אישי על גבי טופס מיוחד שיוצא על ידי וועדת הבחירות ובו יצוינו שם המועמד, כתובתו, מספר הזיהוי שלו, מגמת לימודיו, שנת לימודיו, מצע בחירות וכל פרטים אחרים עליהם תחליט וועדת הבחירות. הטופס ייחתם בידי המועמד.

 • מועמד המצוי בשירות מילואים יהיה רשאי להגיש מועמדותו בפקס או להגיש הטופס באמצעות נציג על ידי ייפי כוח בכתב ובלבד שיאשר מועמדותו בשיחה טלפונית מול יו"ר וועדת הבחירות.
 • לא יכהן אדם כחבר ועדת ביקורת ובקרה, ועד מנהל, חבר מועצה- מי שנותן שירותים בשכר לאגודה.
 • לא יכהן אדם כחבר ועדת ביקורת ובקרה, ועד מנהל או חבר מועצה מי שלא מלאה חצי שנת לימודים אקדמית אחת מיום סיום תפקידו כעובד בשכר באגודה ועד ליום הגשת מועמדותו לאחד מתפקידים אלו.

 

 1. מועדים

מועד הגשת המועמדות לבחירה יחל ביום פרסום ספר הבוחרים ויסתיים עשרה (10) ימים לאחר מועד זה.

 • על המועמד להגיש לועדת הבחירות מצע לא יאוחר מעשרה (10) ימים לפני מועד הבחירות. לאחר מכן, יאושר המצע על ידי ועדת הבחירות.

בסמכות ועדת הבחירות לפסול את המצע או חלק ממנו או בכדי להסיק ניגוד אינטרסים אשר עלול להוביל לפסילת המועמד. על ועדת הבחירות לפרסם במקום בולט (לוחות מודעות, אתר האינטרנט וכיו"ב) את מצעי המתמודדים.

 • על ועדת הבחירות לפרסם במקום בולט (לוחות מודעות, אתר האינטרנט וכיו"ב) מבעוד מועד את מועד הבחירות למועצת האגודה ולאחר היבחרה, את מועד ישיבת מועצת האגודה הראשונה בה ייבחרו שאר בעלי התפקידים באגודה כגון: יו"ר האגודה, סיו"ר האגודה, יו"ר המועצה וכיו"ב.

 

 1. פסילת מועמדים

וועדת הבחירות תהיה מחוייבת לפסול, מיוזמתה, כל מועמד אשר –

 • שמו אינו מופיע בספר הבוחרים.
 • אינו סטודנט מן המניין במכללה ואינו חבר אגודה.
 • אינו זכאי להיבחר מהאזור בו הציג מועמדותו.
 • לא הגיש מועמדותו באופן האמור בסימן זה ובהנחיות שיפורסמו על ידה.

 

 1. פרסום (זמני)

וועדת הבחירות תפרסם את רשימת המועמדים הזמנית תוך ארבעים-ושמונה (48) שעות לאחר המועד האחרון להגשת מועמדויות.

 1. ערעורים (הגשה)
  • כל חבר אגודה יוכל להגיש ערעור ביחס לרשימת המועמדים הזמנית.
  • הערעור יוגש ליו"ר וועדת הבחירות לא יאוחר מארבעים ושמונה (48) שעותלאחר פרסום רשימת המועמדים הזמנית.
  • הערעור יוגש בכתב, יצוין בו שם המערער, כתובתו, מספר הזיהוי שלו, המגמה שבה הוא לומד ונימוקי ערעורו.

 

 1. ערעורים (בירור)

בתוך (ארבעים ושמונה (48) שעות מהמועד האחרון להגשת הערעורים תשמע וועדת הבחירות את טיעוני המערערים ותכריע בכל הערעורים שיוגשו לה. החלטת הוועדה בערעורים תהיה סופית באישור ועדת הביקורת.

 1. פרסום (סופי)

וועדת הבחירות תפרסם את רשימת המועמדים הסופית תוך עשרים וארבע (24) שעות לאחר ההכרעה בערעורים.

 

 

סימן ו': הליכי הכרעה וספירת קולות

                                                                                                                                                                                   

 

 1. הקלפיות

הבחירות יערכו על דרך של הצבעה בקלפיות. מספר הקלפיות ומקום הצבתן ייקבע על ידי וועדת הבחירות.

 1. וועדות קלפי

כל וועדת קלפי תורכב מיו"ר ועוד חבר אחד (1) שימונו על ידי וועדת הבחירות בין מקרב חברי האגודה ובין שלא מקרבם.

 

 1. סדרי הצבעה

הבוחרים יזוהו באמצעות כרטיס הסטודנט שברשותם והופעתם בספר הבוחרים. סדרי הצבעה ונהלים נוספים הנדרשים ייקבעו על ידי ועדת הבחירות.

 1. ספירת קולות

כל ההסדרים הנוגעים לספירת הקולות, לרבות קביעת מקום הספירה, אופן העברת הקלפיות למקום זה, כללים לשמירת הקלפיות עד למועד הספירה, זהות הסופרים ואופן הספירה ייקבעו על ידי וועדת הבחירות בכפוף לועדת הביקורת, ובלבד שהספירה תבוצע על ידי וועדת הבחירות או בפיקוח צמוד של יו"ר וועדת הבחירות ולפחות עוד אחד מחבריה.

סימן ז': פסילה ופרסום התוצאות

 1. פסילה

וועדת הבחירות תהיה רשאית לפסול את הבחירות בשלמותן, או בחלקן, או לפסלן לגבי קלפיות מסוימות, או אזורי בחירה מסוימים או לגבי מועמדים מסוימים ובלבד שתנמק החלטת הפסילה בכתב ובאישור ועדת הביקורת והבקרה.

 1. פרסום התוצאות

וועדת בחירות תפרסם את תוצאות הבחירות (ובמקרים של פסילה חלקית, את תוצאות הבחירות באותם חלקים שלא נפסלו), תוך עשרים-וארבע (24) שעות מתום ספירת הקולות.

 1. בחירות חוזרות
  • בכל מקרה של שוויון בקולות באזור בחירה ובכל מקרה של פסילת בחירות על ידי וועדת הבחירות, תקבע וועדת הבחירות מועד חדש לעריכת בחירות כלליות (אם נפסלו הבחירות בשלמותן) או לעריכת בחירות באזור או באזורים (אם נפסלו הבחירות בחלקן או שהושג שוויון בקולות).
  • מועד הבחירות החוזרות יערך תוך תוך שבועיים (14) יום מהמועד בו נערכו הבחירות שנפסלו.

 

 1. המשך כהונה

הושג שוויון בקולות או שנפסלו בחירות בחלקן הרי שעד לעריכת בחירות חדשות באזורים כאמור שימשיך לכהן כחבר במועצה מי שהיו נציגי אותם אזורים לפני הבחירות.

סימן ח': הוראות כלליות

 

 1. דחיית מועדים

כל מועד אשר נקבע בפרק זה ואשר במניין הימים ייפול בשבת או בחג, יידחה ביצוע האמור בו ליום שלאחר השבת או החג.

 1. איחורים

לא בוצעה פעולה כלשהי במועד שנקבע בפרק זה יקבע יו"ר וועדת הבחירות אם האיחור שנגרם מצדיק דחיית הבחירות או לאו.

 

פרק שני: תפקידים וסמכויות

 

 1. סמכות כללית
  • המועצה היא הרשות העליונה באגודה.
  • החלטות המועצה יחייבו את כל חברי האגודה, מוסדותיה, נושאי המשרות שבה ועובדיה.

תפקידים

 1. המועצה
  • תבחר חבר אגודה שאינו סטודנט שנה ראשונה לעמוד בראשה.
  • תבחר את יו"ר האגודה.
  • תבחר את וועד האגודה.
  • תבחר את וועדת הביקורת של האגודה.
  • תבחר את חברי וועדת הבחירות.
  • תקבע את קווי הפעולה למוסדות באגודה.
  • תנחה את הוועד המנהל בעבודתו ותפקח על פעולתו.
  • תאשר תקציב שנתי מפורט לאגודה, ובלבד שלא תהיה מוסמכת לאשר תקציב שאינו מאוזן.
  • תאשר ביצוע שינויים בתקציב האגודה המאושר ובלבד שלא תהיה חריגה ממסגרתו הכוללת.
  • תאשר את מאזן האגודה.
  • תחליט על הכנסת שינויים בתקנון זה.

 

 1. העברה מתפקיד

המועצה תהיה מוסמכת להעביר מתפקידו כל מי שנבחר על ידה על פי ס"ק 48.1 עד 48.4 (כולל) וזאת ברוב כמפורט בסעיף 55.2.1.

 

 

 1. סמכות שיורית

כל סמכות שלא נתייחדה, בדין או בתקנון זה, לאיזה ממוסדות האגודה או למי מנושאי המשרה שבה תהיה קנויה למועצה.

 1. וועדות

המועצה תהיה רשאית להקים ועדות קבע וועדות אד-הוק, מקרב חבריה ולאצול להם מסמכויותיה ובלבד שבכל הנוגע למינויים (של מוסדות ונושאי תפקידים) ולענייני תקציב ומאזן, החלטות שתקבל ועדה – בתחום שהואצל לה – ייחשבו כהמלצות בלבד ויהיו טעונות אישור מליאת המועצה.

 1. ישיבות
  • לא יאוחר מעשרים-ואחד (21) יום לאחר פרסום תוצאות הבחירות יכנס יו"ר המועצה היוצא את המועצה לישיבה ראשונה שבה יבחרו את יו"ר המועצה, יו"ר האגודה, סיו"ר האגודה, ועד האגודה, וועדת הביקורת.
   • הגשת מועמדויות לתפקיד יו"ר המועצה, יו"ר האגודה, סיו"ר האגודה, ועד האגודה, תיעשה לפחות ארבעים-ושמונה (48) שעות לפני מועד הישיבה.
  • יו"ר המועצה יכנס את המועצה וינהל את ישיבותיה (הן ישיבות מן המניין והן ישיבות מיוחדות) לפחות אחת לחודש בתקופת לימודים (ולעניין זה תיחשב התקופה שבין הסמסטרים לתקופת לימודים) ולפחות פעמיים בתקופת חופשת הקיץ. בהיעדרו של יו"ר המועצה, יוסמך אחד מחברי הועד כפי שיורה יו"ר המועצה לנהל ולכנס את ישיבות המועצה.
  • יו"ר המועצה יכנס את המועצה לישיבה מיוחדת לכשיסבור כי הדבר דרוש, או לפי דרישה של הועד כמפורט להלן או לפי דרישה בכתב של יו"ר האגודה, או של ועדת הביקורת או של עשירית מחברי המועצה ובלבד שבדרישה כאמור יפורט הנושא שיוזם הכינוס מבקש להביא לדיון במועצה. מובהר, כי הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המנין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הבקורת, או של עשירית מכלל חברי העמותה..
  • חלה חובת נוכחות של יו"ר וסיו"ר האגודה בישיבות המועצה. במידה ולא יוכל להיות נוכח באחת הישיבות, יבקש שחרור מראש מיו"ר המועצה.
  • חלה חובת נוכחות של נציג בכיר מהחברה הכלכלית (חבר דירקטוריון/מנכ"ל/סמנכ"ל) בישיבות המועצה. במידה ולא יוכל להיות נוכח באחת הישיבות, יבקש שחרור מראש מיו"ר המועצה.יו"ר/סיו"ר אגודה המשמשים גם כחברי דירקטוריון יוכלו לשבת בישיבת מועצה כנציגים בכירים מטעם החברה הכלכלית.
 2. סדר יום

 

 • סדר היום של ישיבות מועצה רגילות ייקבע על ידי יו"ר המועצה בהתייעצות עם יו"ר האגודה ועם חברי הועד המנהל.
 • סדר היום של ישיבת מועצה מיוחדת, ייוחד לנושא, או לנושאים, שלשמם נדרש כינוס הישיבה המיוחדת.
 • סדר היום הזמני של ישיבות המועצה (הן הרגילות והן המיוחדות) יפורסם עד 72 שעות לפני הישיבה.
 • חבר מועצה אשר מעונין להוסיף נושאים לישיבה חייב לעשות זאת דרך יו"ר המועצה עד 72 שעות לפני הישיבה, ובתנאי שאותם נושאים נרשמו על סדר היום שקיבלו חברי האגודה.
 • זימון לישיבות מועצה ייעשה באמצעות זימונו של יו"ר המועצה את חברי המועצה לא יאוחר משבעה (7) ימים לפני מועד הישיבה.
 • זימון לישיבות המועצה יתבצע באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הודעת אס אם אס.

 

 

 

 1. מניין חוקי
  • המניין החוקי שיידרש לפתיחת ישיבות המועצה יהיה חמישים אחוזים (50%) מכלל חבריה.
  • לא נכחו במועד הנקבע לפתיחת הישיבה 50% מחברי המועצה יידחה מועד הישיבה בחצי שעה ובמועד נדחה זה תתקיים הישיבה אם נכחו עשרים-וחמישה אחוזים (25%) מחברי המועצה.
  • לא תיפגע חוקיות ישיבת המועצה או חוקיות החלטותיה אם בפתיחתה נכח מניין חוקי אך במהלכה פחת מספר הנוכחים אל מתחת למינימום הנדרש.
 2. הצבעות
  • פרט לעניינים המנויים בס"ק 55.2 שלהלן יתקבלו החלטות המועצה ברוב רגיל של החברים הנוכחים והנוטלים חלק בהצבעה.
   • כל החלטה או הצבעה תתקבל כאשר יהיו בישיבה יו"ר המועצה או מ"מ ולפחות שלושה חברי מועצה מכהנים.
   • החלטה להעביר נושא תפקיד מתפקידו-(על פי הסמכות הקנויה למועצה בסעיף 49 דלעיל למעט החלטה להעביר את הועד או חבר ועד מתפקידו לגביה נדרש רוב רגיל ), תהיה טעונה רוב של שני שלישים (2/3) של החברים הנוכחים בישיבה ונוטלים חלק בהצבעה.
   • החלטה להוציא חבר מהאגודה תתקבל ברוב של שני שלישים (2/3) של החברים הנוכחים בישיבה ונוטלים חלק בהצבעה.
   • החלטה בדבר תיקון תקנון זה תהיה טעונה רוב של למעלה ממחצית (50%) מכלל חברי המועצה.
   • חבר מועצה אשר לא נכח ביותר משלוש (3) ישיבות מועצה במהלך השנה ללא תיאום עם יו"ר המועצה ובאישורו, לא יהיה זכאי לתגמול/הנחה ככל שייקבעו הטבות שכאלה לחברי המועצה.
   • חבר מועצה אשר לא יגיע ליותר מחמש (5) ישיבות מועצה, המועצה תהיה רשאית להצביע על הדחתו מן המועצה לאחר שאפשרה לחבר להשמיע טענותיו בפניה. החלטה שכזו דורשת רוב רגיל.

 

 1. אופן ההצבעה

ההצבעות בישיבת המועצה יהיו גלויות וייעשו בהרמת ידיים. יו"ר המועצה יהיה רשאי להחליט על עריכת הצבעה חשאית והוא יהיה חייב לעשות כן אם יידרש לכך על ידי 20% מהמשתתפים בישיבה. יחד עם זאת יובהר כי בחירת מועמדים לועדת ביקורת ולכל ועדה אחרת בכפוף לסעיף 51 לתקנון זה יהיו פומביות בלבד.

 

חלק רביעי: ועד האגודה

פרק ראשון: בחירה ותקופת כהונה

 

 1. הרכב

ועד האגודה יורכב מיו"ר המועצה ועוד שני (2) חברי מועצה. יו"ר המועצה יכהן גם כיו"ר ועד האגודה.

 1. כשירות

כחבר ועד יוכל להיבחר כל מי שהוא חבר מועצה.

 

 1. בחירות
  • יו"ר האגודה, יו"ר המועצה, סיו"ר האגודה, ועדת ביקורת וחברי הועד ייבחרו בישיבה הראשונה שתקיים המועצה לאחר בחירתה.
  • כל חבר אגודה יהיה רשאי להציע, בהודעה בכתב שתימסר ליו"ר המועצה היוצא ולועדת הבחירות לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס המועצה, את מועמדותו בין לתפקיד יו"ר האגודה, סיו"ר האגודה.
  • הבחירות – הן לתפקיד יו"ר האגודה/מועצה והן לתפקיד חברי הועד – יהיו חשאיות, ואולם אם יהיה מועמד אחד בלבד לתפקיד יו"ר האגודה/מועצה ו/או מועמדים לחברות בוועד במספר זהה למספר חברי הוועד, יהיו הבחירות גלויות.
  • במקרה של שוויון בקולות בין המועמדים על תפקיד היו"ר אגודה/מועצה או תפקיד חבר ועד ייערך סיבוב הצבעה נוסף בין המועמדים שקיבלו את מירב הקולות.

 

 1. תקופת כהונה
  • יו"ר האגודה/מועצה, חברי הועד ושאר בעלי התפקידים באגודה יכהנו בתפקידיהם מעת שייבחרו ועד שייבחרו יו"ר אגודה/מועצה ובעלי תפקידים תחתם בהתאמה. מובהר כי בהתאם לחוק, תקופת הכהונה של חברי ועד מוגבלת ל- ארבע שנים עם אפשרות להיבחר לקדנציות נוספות.
  • חבר מועצה שמתפטר יוחלף על ידי המועמד מאותו הבית ספר שהיה בעל מספר הקולות הרב ביותר ולא נכנס לכהן כחבר מן המניין.

פרק שני: תפקידים וסמכויות

 

 1. תפקידי הועד

הועד הוא הרשות האחראית ליישומן של החלטות המועצה ולפעילותה השוטפת של האגודה. בכפיפות להוראות תקנון זה ולהוראות והנחיות המועצה, יהיה הועד מוסמך לדון ולהחליט בכל עניין הנוגע לניהולה השוטף של האגודה ולפעילותה היומיומית.

 • הועד ידאג לניהול דף נהלים ויבצע מעקב אחר ביצוע החלטות המועצה.
 • כל סמכות המוקנית לועד המנהל בהתאם לחוק העמותות תש"מ-1980

 

 1. כפיפות

הועד כפוף למועצה ואחראי בפניה, הוא יפעל על פי הנחיות המועצה וייתן לה – לכשיידרש – דין וחשבון על מעשיו.

 1. מסגרת תקציבית

הועד וכל מנגנון/ועדה אחר אשר הוסמך לצורך כך יפעלו במסגרת התקציב המפורט אשר אושר על ידי המועצה בתחילת השנה. מנגנוני האגודה לא יהיו רשאים לחרוג מתקציב זה ולא יהיו רשאים לבצע העבות תקציביות אלא באישור מנכ"ל החברה הכלכלית של האגודה וביידוע של חברי מועצה. 

 1. נציגות

הועד יחד עם יו"ר האגודה הינו הנציגות המוסמכת של האגודה ויהיה מוסמך לייצגה כלפי רשויות המכללה וגורמים שמחוצה לה.

 

פרק שלישי: נושאי תפקיד

 

 1. יו"ר אגודה-

יהיה מורשה חתימה באגודה (יחד עם גזבר האגודה כמצוין להלן)

 • יו"ר האגודה ידאג להוציא לפועל את החלטות והנחיות המועצה והועד המנהל ויפעל כאשר לנגד עיניו טובת האגודה וחבריה.
 • הרכזים וסגן יו"ר האגודה יהיו כפופים ישירות ליו"ר האגודה.

 

 1. גזבר

גזבר האגודה יהיה מופקד על ניהול משק הכספים של האגודה ופרט למקרים שבהם ייעדר (עקב חופשה, שירות מילואים, מחלה וכיוצא בזה), יהיו השקים והוראות התשלום של האגודה חייבים לשאת את שמו. יובהר כי גזבר האגודה יחד עם יו"ר האגודה יהיו מורשי החתימה באגודה.

 1. חלוקת תחומי אחריות

הועד יהיה רשאי למנות חבר מחבריו כאחראי על תחום פעילות מוגדר כגון תרבות ובידור, עניינים אקדמיים, תעסוקה, דיור ועזרה כלכלית וכיו"ב – ולקבוע את היקפו של תחום כאמור. חבר ועד שימונה כאחראי לתחום כלשהו ירכז את כל הטיפול בתחום הנ"ל בתיאום עם הרכז

 1. החלטה של חבר ועד שניתנה בנושא הנמצא בתחום אחריותו תחייב את האגודה כל עוד לא שונתה על ידי מליאת הועד או על ידי המועצה ובלבד שאם היא כרוכה בהוצאה כספית, יש לה כיסוי תקציבי.

פרק רביעי: נוהלי עבודה

 1. כינוס
  • הועד יכונס על ידי יו"ר המועצה לישיבות רגילות לפחות פעם בחודש. לישיבות רגילות מן המניין ידאג יו"ר המועצה להעביר זימון לישיבה בהתראה של עשרה (10) ימים מראש אשר יישלח בדואר אלקטרוני או בהודעת אס אם אס.
  • יו"ר המועצה יהיה רשאי לכנס את הועד לישיבה מיוחדת בכל עת שימצא לנכון לעשות כן, או, לכשיידרש לכך על ידי שני (2) חברי ועד.
 2. סדר יום
  • סדר היום של ישיבות הועד הרגילות ייקבע על ידי יו"ר המועצה.
  • ישיבת ועד מיוחדת תיוחד לדיון בנושא, או בנושאים, שלשמם כונסה הישיבה.

 

 1. מניין חוקי

המניין החוקי שיידרש לפתיחת ישיבת ועד יהיה לפחות שני (2) חברים.

 1. החלטות
  • ההחלטות בישיבות הועד יתקבלו ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה נוטלים חלק בהצבעה.
  • בכל ישיבות הועד (כמו בכל ישיבות המועצה) יירשם פרוטוקול שייחתם על ידי שני חברים לפחות.
  • להחלטה שתחתם בידי כל חברי הועד יהיה אותו תוקף שיש להחלטה שהתקבלה בישיבת הועד.

פרק חמישי: זכויות חתימה

 1. כאמור לעיל, מורשי החתימה באגודה יהיו גזבר האגודה (שייבחר ישירות על ידי יו"ר האגודה) ויו"ר האגודה (שנבחר כאמור על ידי מועצת האגודה בישיבתה הראשונה שלאחר הבחירות). חתימותיהם+חותמת האגודה יחייבו את האגודה.
 2. מילוי מקום

נעדר יו"ר האגודה היעדרות של ממש – עקב חופשה, שירות מילואים, מחלה מתמשכת וכיו"ב יוסמך סיו"ר האגודה למלא את מקומו.

 

חלק חמישי: ועדת הביקורת והבקרה

פרק ראשון: בחירה ותקופת כהונה

 1. הרכב וכשירות

ועדת הביקורת והבקרה תורכב משלושה (3) חברי אגודה. יו"ר המועצה, יו"ר האגודה וחברי הועד או כל נושא תפקיד באגודה לא יוכלו לכהן בועדת הביקורת.

 1. בחירה
  • ועדת הביקורת והבקרה תיבחר בישיבה הראשונה שתקיים המועצה לאחר בחירתה. בחירת הועדה תיעשה באופן גלוי.
  • כל חבר באגודה יהיה רשאי להציע, בהודעה בכתב שימסור ליו"ר המועצה היוצא לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס המועצה, מועמדים לכהונה בוועדת הביקורת והבקרה. ימונה בישיבת המועצה הראשונה
  • הבחירות לועדת הביקורת והבקרה יהיו פומביות.
  • המועמד שיקבל את מספר הקולות הגדול ביותר יהיה ליו"ר ועדת הביקורת והבקרה ושני המועמדים שיבואו אחריו במניין הקולות יהיו לחברי הועדה.

 

 1. איסור הדחה - נפסל

 

 1. תקופת כהונה

ועדת הביקורת והבקרה תכהן בתפקידה ממועד בחירתה ועד שתיבחר ועדת ביקורת אחרת תחתיה.

פרק שני: תפקידים וסמכויות

 1. מבלי לפגוע בסמכויות ועדת הביקורת המוקנות לה בהתאם לחוק העמותות תש"מ- 1980, במסגרת תפקידה תבדוק ועדת הביקורת והבקרה , לפי הצורך –
  • את החוקיות, הסבירות, היעילות והחיסכון בניהול משק הכספים של האגודה ובכלל זאת
   • האם הוצאה נעשתה במסגרת התקציב המאושר ולמטרה לה נועדה.
   • האם לכל הוצאה והכנסה יש מסמכים נאותים
   • האם אופן שמירת רכוש האגודה וכספיה מניח את הדעת.
   • מידת שמירת תקנון זה והוראות והנחיות שניתנו על פיו כדין.
   • האם פעולות מבוצעות על פי החלטות והוראות הגורמים המוסמכים.
  • טוהר המידות של מוסדות האגודה ונושאי התפקידים שבה.
  • כל תלונה של חבר האגודה שועדת הביקורת תמצא כי היא ראויה לבדיקה.
  • כל נושא שועדת הביקורת תסבור כי הוא ראוי לבדיקה.
  • דוחו"ת- להגיש דוחו"ת מפורטים אחת לסימסטר לעניין התנהלות האגודה.
 2. קבלת ידיעות ומסמכים
  • לועדת הביקורת והבקרה תהיה גישה חופשית לכל התיקים, המסמכים, הספרים, החשבונות וכל חומר אחר המצוי באגודה או השייך לה.
  • כל רשויות האגודה, נושאי התפקידים בה ועובדיה חייבים לסייע לועדת הביקורת והבקרה בביצוע תפקידה ולהמציא לה מסמכים, ידיעות והסברים וזאת בתוך שלושה (3) ימי עסקים.

חלק שישי: הוראות כלליות

 1. פירוק

החלטה בדבר פירוק האגודה תתקבל במושב מיוחד של המועצה שעליו תינתן לכל חברי המועצה הודעה של 21 ימים מראש, תוך ציון שיוצע במושב זה לפרק את האגודה.

החלטה בדבר פירוק האגודה תהיה טעונה רוב של שבעים-וחמישה אחוזים (75%) מכלל חברי המועצה.

החלטה בדבר פירוק האגודה תקבע גם לאלו מטרות ציבוריות ייועדו נכסי האגודה ורכושה, לאחר הפירוק.

הוראות מעבר

 1. חברי ועדת הבחירות הראשונים ייבחרו על ידי מייסד